Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức CLB đầu tư và khởi nghiệp Quảng Ninh